Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.19 din data de 21.02.2022

martie 10, 2022

Privind  majorarea tarifelor de vizitare Casino Sinaia și muzeul Castelul Știrbei  practicate de SC Sinaia Forever

Având în vedere: 

– Adresa SC Sinaia Forever SRL, înregistrată la Primaria Sinaia cu nr. 3357/03.02.2021 prin care se propune majorarea tarifelor de vizitare Casino Sinaia și muzeul Castelul Știrbei;

–  Referatul de aprobare intocmit de  dl. Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr. 3773 /08.02.2022;

– Raportul de specialitate cu nr. 3778/08.02.2022 al Compatimentului Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitați publice, republicată;
  • Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 131/2010 privind înființarea SC Sinaia Forever;
  • Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 146/2010 privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public și privat  către  SC Sinaia  Forever SRL, cu completările și modificările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr.91/2020 privind prelungirea termenului contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public si privat.

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2), lit.c) si d) coroborat cu art. 129 alin.(7),   art. 139, alin.(3), lit a) și art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. – Aprobă majorarea tarifelor de vizitare Casino Sinaia și muzeul Castelul Știrbei  practicate de SC Sinaia Forever, conform anexei nr.1, parte integranta la prezenta hotărâre.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de către SC Sinaia Forever  SRL.

ART.3. – Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia,  Directiei Politia Locala si  SC. Sinaia Forever SRL.

Vezi HCL nr.19 în format pdf AICI

Last modified: martie 10, 2022

Comments are closed.