Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.20 din data de 21.02.2022

martie 10, 2022

Privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu SĂRĂRIŢA Epoke Igloo 2300 –material antiderapant solid: 0.8 mc, cu număr de identificare: 24700654, an de fabricație 2021

Avand in vedere :

– Referatul de aprobare nr. 929 / 11.01.2022 al Primarului orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr.     Nr. 980  / 11.01.2022 intocmit de Serviciul Investitii si Achizitii Publice prin care se propune includerea SĂRĂRIŢEI Epoke Igloo 2300 –material antiderapant solid: 0.8 mc, cu număr de identificare: 24700654, an de fabricație 2021, in Anexa cu bunuri de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In baza:

  • Hotararii Consiliului Local nr. 130 / 2010 si Hotararii Consiliului Local nr. 131 / 2010 prin care s-a aprobat infiintarea SC Sinaia Forever SRL;
  • Hotararii Consiliului Local nr. 146 / 2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, catre operatorul SC Sinaia Forever SRL, prin atribuirea in gestiune delegata, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Hotararii Consiliului Local nr. 196 / 18.10.2018 prin care s-a aprobat completarea obiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. 3, lit. g), art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART. 1 – Se aproba completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu SĂRĂRIŢA Epoke Igloo 2300 –material antiderapant solid: 0.8 mc, cu număr de identificare: 24700654, an de fabricație 2021.

ART. 2 – Predarea-primirea bunului se va face pe baza de proces verbal incheiat intre partile interesate. 

ART. 3 – Se mandateaza Primarul orasului Sinaia sau Viceprimarul orasului Sinaia sa semneze Actul aditional la Contractul nr. 20388 / 2010 de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia. 

ART. 4 – SC Sinaia Forever SRL. va suporta toate cheltuielile de reparatii si intretinere necesare bunei functionari a echipamentului.

ART. 5 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Investitii si Achizitii Publice, Directia Politia Locala si SC Sinaia Forever SRL.

ART. 6 – Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia,  Serviciului Investitii si Achizitii Publice  si  SC. Sinaia Forever SRL.

Vezi HCL nr.20 în format pdf AICI

Last modified: martie 10, 2022

Comments are closed.