Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.21 din data de 21.02.2022

martie 10, 2022

privind necesitatea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare de către Spitalul Orășenesc Sinaia în dosarul civil ce va avea ca obiect contestarea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria J nr.0004516/28.01.2022 întocmit de Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Având în vedere :

– Referaul de aprobare nr. 4531/14.02.2022 intocmit de primarul orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr. 4537/14.02.2022 al Compartimentului juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică Sinaia;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

– Prevederile art. I alin. (2) lit. b)  din OUG  nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative ;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.1, pct.d) și art.29, alin.3, pct.b);

În temeiul prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ,  art.129, coroborat cu art.139, alin.1) și 3) și art.196, alin.1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R ĂŞ T E :

ART. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistență şi reprezentare, de către Spitalul Orășenesc Sinaia pentru reprezentarea sa în dosarul civil ce va avea ca obiect contestarea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria J nr.0004516/28.01.2022 întocmit de Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova, în toate etapele procesuale, pe cheltuiala sa.

ART. 2. Se mandatează Managerul Spitalului Orăşenesc Sinaia  să semneze contractul de achiziţionare de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi reprezentare.

ART. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Managerul Spitalului Orăşenesc Sinaia prin personalul din subordine.

ART. 4. – Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia,  Spitalului orășenesc Sinaia si Compartimentului juridic.

Vezi HCL nr.21 în format pdf AICI

Last modified: martie 10, 2022

Comments are closed.