Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.23 din data de 21.02.2022

martie 15, 2022

Privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al aleei Peleșului și str. Săniușului, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Restaurare şi refuncţionalizare pentru unitate de cazare şi spaţiu  expoziţional  clădire monument istoric “Vila Şipot “, construire foişor, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, sistematizare verticală, utilităţi şi organizare şantier”

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 3760 / 08.02.2022 întocmit de Consilierii locali David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun acordul favorabil  Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al aleei Peleșului și str. Săniușului, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Restaurare şi refuncţionalizare pentru unitate de cazare şi spaţiu  expoziţional  clădire monument istoric “Vila Şipot “, construire foişor, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, sistematizare verticală, utilităţi şi organizare şantier”;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 3762 / 08.02.2022 prin care supune aprobării Consiliului Local Sinaia cererea nr. 37302/09.12.2021 a d-lor MARGARETA A ROMÂNIEI, CUSTODELE CORONEI, PRINCIPESA ELENA A ROMÂNIEI, IRINA WALKER, PRINCIPESA SOFIA A ROMÂNIEI, PRINCIPESA MARIA A ROMÂNIEI, prin care  solicita acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia în calitate de administrator al aleei Peleșului și str. Săniușului, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Restaurare şi refuncţionalizare pentru unitate de cazare şi spaţiu  expoziţional  clădire monument istoric “Vila Şipot “, construire foişor, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, sistematizare verticală, utilităţi şi organizare şantier”.

– Cererile nr. 37302/09.12.2021 și 1568/17.01.2022 ale d-lor MARGARETA A ROMÂNIEI, CUSTODELE CORONEI, PRINCIPESA ELENA A ROMÂNIEI, IRINA WALKER, PRINCIPESA SOFIA A ROMÂNIEI, PRINCIPESA MARIA A ROMÂNIEI, prin care solicită acordul administratorului aleei Peleșului și str. Săniușului, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Restaurare şi refuncţionalizare pentru unitate de cazare şi spaţiu  expoziţional  clădire monument istoric “Vila Şipot “, construire foişor, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, sistematizare verticală, utilităţi şi organizare şantier”;

– Avizul Comisiei de Urbanism;

În conformitate cu prevederile:

Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

– Legii 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului ;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c), coroborat cu  art.196 alin(1), lit.a), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R ĂŞ T E : 

ART.1. Consiliul Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al aleei Peleșului și str. Săniușului, își exprimă ACORDUL FAVORABIL pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Restaurare şi refuncţionalizare pentru unitate de cazare şi spaţiu  expoziţional  clădire monument istoric “Vila Şipot “, construire foişor, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, sistematizare verticală, utilităţi şi organizare şantier”, cu respectarea următoarelor condiții:

  1. Toate lucrările de construire vor fi executate fără afectarea proprietăților private limitrofe sau a proprietății orașului Sinaia.
  1. Amenajarea accesului auto și pietonal la Vila Șipot se va face exclusiv din str. Săniușului fără afectarea circulației auto și pietonale (fără obstrucționarea circulatiei pe trotuarului aferent străzii și fără modificarea și obstrucționarea scurgerii apelor pluviale prin rigolele aferente străzii).
  2. Se vor marca locurile de parcare aferente Vilei Șipot.
  3. Nu se vor aduce modificări acceselor publice, accesului pe proprietate, astfel se menține accesul actual dinspre str. Săniușului prin terenurile înscrise în CF 21280 (Hotelul Economat) și CF 21271 (Vila 1 Administrație), drept de trecere pe întreaga valabilitate a Contractului de închiriere nr. 1/01.03.2019.
  4. Respectarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 173/2013 privind aprobarea Regulamentul de organizare a transportului greu pe raza orașului Sinaia.
  5. Respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele, documentațiile tehnice și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism nr. 312/23.11.2021.
  6. Se vor respecta prevederile Legii 50/1991 republicată, precum și  normele de aplicare a acesteia, Legea 10/1995 și celelalte acte normative în vigoare referitoare la astfel de lucrări.

ART.2. – În cazul în care nu se respectă condiţiile menţionate la art. 1, prezentul acord devine nul.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru, și Direcția Poliție Locală.

ART.4 – Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Serviciului Urbanism si Cadastru, Directiei Politia Locala si Doamnelor  Margareta a României, Custodele Coronei, Principesa Elena a României, Irina Walker, Principesa Sofia a României, Principesa Maria a României

Vezi HCL nr.23 în format pdf AICI

Last modified: martie 15, 2022

Comments are closed.