Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.24 din data de 21.02.2022

martie 15, 2022

Privind cesionarea cotei părți de 1/2 din terenul în suprafață masurată de 24 mp (23,50 mp din acte), nr. cad. 25259, CF nr. 25259, situat în Sinaia, Aleea Dichiu FN (boxa nr. 9), T10, P25, obiect al contractului de concesiune nr. 5116/29.09.1994 şi actului de cesiune nr. 538/07.01.2021

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 4376 / 14.02.2022  întocmit de Consilierii locali David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun cesionarea către Petre Nicolae Cosmin a cotei părți de 1/2 din terenul în suprafață masurată de 24 mp (23,50 mp din acte), nr. cad. 25259, CF nr. 25259, situat în Sinaia, Aleea Dichiu FN (boxa nr. 9), T10, P25, obiect al contractului de concesiune nr. 5116/29.09.1994 şi actului de cesiune nr. 538/07.01.2021;

– Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 4378 / 14.02.2022 prin care propune Consiliului Local Sinaia cesionarea către Petre Nicolae Cosmin a cotei părți de 1/2 din terenul în suprafață masurată de 24 mp (23,50 mp din acte), nr. cad. 25259, CF nr. 25259, situat în Sinaia, Aleea Dichiu FN (boxa nr. 9), T10, P25, obiect al contractului de concesiune nr. 5116/29.09.1994 şi actului de cesiune nr. 538/07.01.2021;

Contractul de vânzare autentificat cu nr. 931/19.05.2021 la Biroul Individual Notarial Costea Andra Ioana din Sinaia;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu :

– art. 41, alin. (1) din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii;

–  art. 1316 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și al. 6 lit. b), art.139 alin.(1) si art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R ĂŞ T E : 

ART.1. – Aproba cesionarea către P. N. C. CNP 1XXXXXXXXXXX3, a cotei părți de 1/2 din terenul în suprafață masurată de 24 mp (23,50 mp din acte), nr. cad. 25259, CF nr. 25259, situat în Sinaia, Aleea Dichiu FN (boxa nr. 9), T10, P25, obiect al contractului de concesiune nr. 5116/29.09.1994 şi actului de cesiune nr. 538/07.01.2021, ca urmare a cumpărării cotei de 1/2 din demisolul constructiei C1 prin contractul de vânzare autentificat cu nr. 931/19.05.2021 la Biroul Individual Notarial Costea Andra Ioana din Sinaia.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul de cesiune la contractul de concesiune nr. 5116/29.09.1994.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.                           

ART.4 – Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Serviciului Urbanism si Cadastru, Serviciului Buget  si d-lui P. N. C.

Vezi HCL nr.24 în format pdf AICI

Last modified: martie 15, 2022

Comments are closed.