Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.25 din data de 21.02.2022

martie 15, 2022

privind dezmembrarea terenului în suprafață de 1933 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Cumpătu nr. 1, nr. cad. 2013, CF 2405,  în 2 loturi, astfel lotul 1 în suprafaţă de 553 mp și lotul 2 în suprafaţă de 1380 mp

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare nr. 3725 / 08.02.2022, întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun dezmembrarea terenului în suprafață de 1933 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Cumpătu nr. 1, nr. cad. 2013, CF 2405,  în 2 loturi, astfel lotul 1 în suprafaţă de  553 mp și lotul 2 în suprafaţă de 1380 mp;

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 3728 / 08.02.2022, prin care se propune spre aprobare Consiliului Local Sinaia dezmembrarea terenului în suprafață de 1933 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Cumpătu nr. 1, nr. cad. 2013, CF 2405,  în 2 loturi, astfel lotul 1 în suprafaţă de 553 mp și lotul 2 în suprafaţă de 1380 mp.

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

– prevederile Legii nr. 7 din 13.03.1996, republicată – a cadastrului şi a publicităţii imobiliare;

– prevederile Ordinului nr. 700 din 09.07.2014  privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 284, coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R ĂŞ T E : 

ART.1. – Aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 1933 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Cumpătu nr. 1, nr. cad. 2013, CF 2405,  în 2 loturi, astfel: lotul 1 în suprafaţă de 553 mp și lotul 2 în suprafaţă de 1380 mp, loturi ce au dimensiunile și suprafața conform planului cu propunerea de dezmembrare anexat.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze actul de dezmembrare în față notarului public. 

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

ART.4 – Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia,  Serviciului Buget, Serviciului Urbanism si Cadastru si  SC. SZP Invest SRL.

Vezi HCL nr.25 în format pdf AICI

Last modified: martie 15, 2022

Comments are closed.