Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.26 din data de 21.02.2022

martie 15, 2022

privind dezmembrarea terenului în suprafață de 1410 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 3, lot 1, nr. cad. 22637, CF nr. 22637,  în 3 loturi, astfel lotul 1A în suprafaţă de 597 mp, lotul 1B în suprafaţă de 99 mp și lotul 1C în suprafață de 714 mp

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 4573 / 15.02.2022, întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun dezmembrarea terenului în suprafață de 1410 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 3, lot 1, nr. cad. 22637, CF nr. 22637,  în 3 loturi, astfel lotul 1 în suprafaţă de  553 mp și lotul 2 în suprafaţă de 1380 mp;

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 4575 / 15.02.2022, prin care se propune spre aprobare Consiliului Local Sinaia dezmembrarea terenului în suprafață de 1410 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 3, lot 1, nr. cad. 22637, CF nr. 22637,  în 3 loturi, astfel lotul 1A în suprafaţă de 597 mp, lotul 1B în suprafaţă de 99 mp și lotul 1C în suprafață de 714 mp.

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • prevederile Legii nr. 7 din 13.03.1996, republicată – a cadastrului şi a publicităţii imobiliare;
  • prevederile Ordinului nr. 700 din 09.07.2014 – privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 284, coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R ĂŞ T E : 

ART.1. – Aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 1410 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 3, lot 1, nr. cad. 22637, CF nr. 22637,  în 3 loturi, astfel: lotul 1A în suprafaţă de 597 mp, lotul 1B în suprafaţă de 99 mp și lotul 1C în suprafață de 714 mp, loturi ce au dimensiunile și suprafața conform planurilor cu propunerea de dezmembrare anexate. Accesul la lotul 1B se face prin lotul 1C.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze actul de dezmembrare în față notarului public.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

ART.4 – Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia,  Serviciului Buget, Serviciului Urbanism si Cadastru si  SC. Need Pro Autoservice SRL.

Vezi HCL nr.26 în format pdf AICI

Last modified: martie 15, 2022

Comments are closed.