Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.47 din data de 21.02.2022

martie 21, 2022

privind aprobarea calendarului de programe / activitati culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru perioada martie-decembrie 2022

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 4504/14.02.2022 al Primarului Orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate emis de  Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 4506/14.02.2022;

– Adresa nr. 4483/14.02.2022;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

În conformitate cu prevederile

  • Ordonanţei de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonanţei nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice republicata;
  • Ordonantei 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d), și alin.(7) lit.a), d) si e), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Aprobă calendarul de programe/activități culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru perioada martie-decembrie 2022 conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Centrul Cultural Carmen Sylva, Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

ART.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Prefectului Jud. Prahova, Primarului orașului Sinaia, Centrului cultural Carmen Sylva , Serviciului Buget și se va afișa pe site-ul propriu.

Vezi HCL nr.47 în format pdf AICI

Last modified: martie 21, 2022

Comments are closed.