Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.28 din data de 21.02.2022

martie 21, 2022

Privind inventarierea în domeniul privat al orașului Sinaia și trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafață de 357 mp, situat în Sinaia, str. Spitalului nr. 2, lot 3

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 4794 / 16.02.2022, întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun inventarierea în domeniul privat al orasului Sinaia și trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafață de 357 mp, situat în Sinaia,  str. Spitalului nr. 2, lot 3;

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 4795 / 16.02.2022, prin care se propune spre aprobare Consiliului Local Sinaia inventarierea în domeniul privat al orasului Sinaia și trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafață de 357 mp, situat în Sinaia,  str. Spitalului nr. 2, lot 3;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • prevederile Legii nr. 7 din 13.03.1996, republicată – a cadastrului şi a publicităţii imobiliare;
  • prevederile Ordinului nr. 700 din 09.07.2014 – privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În temeiul  prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a), art. 357, art. 296, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R ĂŞ T E : 

ART.1. – Aprobă inventarierea în domeniul privat al orasului Sinaia a terenului în suprafață de 357 mp, situat în Sinaia,  str. Spitalului nr. 2, lot 3, conform planului anexat.

ART.2. – Aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafață de 357 mp, situat în Sinaia,  str. Spitalului nr. 2, lot 3. 

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

ART.4 – Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia,  Serviciului Buget, Serviciului Urbanism si Cadastru  si Spitalului orășenesc Sinaia.

Vezi HCL nr.28 în format pdf AICI

Last modified: martie 21, 2022

Comments are closed.