Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.29 din data de 21.02.2022

martie 21, 2022

privind concesionarea fără licitație a terenului situat în Sinaia, Str. Lăstunilor nr. 8-16, lot 6, în suprafață de 214 mp, către  T. A. P., pentru extindere construcție

Având în vedere: 

Referatul de aprobare nr. 3465 / 04.02.2022 întocmit de Consilierii locali David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun concesionarea fără licitație a terenului situat în Sinaia, Str. Lăstunilor nr. 8-16, lot 6, în suprafață de 214 mp, pentru extindere construcție;

– Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 3466 / 04.02.2022;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare (art. 15, lit. e), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul art. 129, al. 2, lit. b) și alin.(4) lit. f), art. 139 alin.(3), lit.g) si art. 196 alin.(1), lit. a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si comnpletarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R ĂŞ T E : 

ART.1. – Aprobă concesionarea fără licitație a terenului situat în Sinaia, Str. Lăstunilor nr. 8-16, lot 6, în suprafață de 214 mp, aflat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, către T.A.P., pentru extindere construcție.

ART.2. – Preţul concesiunii este de  38 EURO/mp.

ART.3. – Terenul se concesionează pe o perioadă de 49 ani.

ART.4.- Plata concesiunii se va face integral până la semnarea contractului de concesiune. 

ART.5. – T.A.P. are obligaţia de a realiza cadastrul şi înscrierea terenului în cartea funciară pe cheltuiala sa, înainte de încheierea contractului de concesiune. De asemenea, T.A.P. va plăti și cheltuielile aferente raportului de evaluare. 

ART.6. – Contractul de concesiune se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de concesiune în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

ART.7.- Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de concesiune.

ART.8. – Dreptul de concesiune se înscrie în cartea funciară de către concesionar, ulterior încheierii contractului de concesiune. 

ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

ART.4 – Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia,  Serviciului Buget, Serviciului Urbanism si Cadastru  si dnei. T.A.P.

Vezi HCL nr.29 în format pdf AICI

Last modified: martie 21, 2022

Comments are closed.