Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.30 din data de 21.02.2022

martie 21, 2022

privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 1380 mp, din Sinaia, Str. Cumpătu nr. 1, lot 2, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru parcare auto

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 4440 / 14.02.2022  întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun Consiliului Local Sinaia concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 1380 mp, din Sinaia, Str. Cumpătu nr. 1, lot 2, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru parcare auto;

– Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 4442 / 14.02.2022 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 1380 mp, din Sinaia, Str. Cumpătu nr. 1, lot 2, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru parcare auto;

– Avizul Comisiei de dezvoltare urbană, servicii publice si evenimente din cadrul Consiliului local ;

În  conformitate cu  prevederile art. 13 alin. (1) din Legea 50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, al. (2), lit. b), lit. c), alin. (4) lit. f), alin. (6) lit. b), art. 139 alin.(3), lit. g), art. 196, alin (1), lit. a), din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R ĂŞ T E : 

ART.1. Aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului, în suprafață de 1380 mp, din Sinaia, Str. Cumpătu nr. 1, lot 2, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru parcare auto.

ART.2. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 1380 mp, situat în Sinaia, Str. Cumpătu nr. 1, lot 2, nr. 7336/10.03.2021, întocmit de Evaluator Imobiliar Autorizat ing. Mârza  Neculai, care stabilește o valoare de piaţă de 27.600 EURO (20 euro/mp), cuprins in Anexa 2, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART. 3. Durata concesionării va fi de 49 ani.

ART.4. – Redevenţa valorică a concesiunii va fi stabilită în urma licitaţiei şi va fi plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plăţii.

ART.5. – Redevența minimă de pornire a licitaţiei este de 50 euro/mp, respectiv o redevență totală de 69000 euro.

ART.6. Plata redevenței concesiunii se va face integral până la data semnării contractului de concesiune.

ART. 7. Se aprobă Documentatia de licitaţie de atribuire a contractului de concesiune, incluzând şi Caietul de sarcini, pentru concesionarea terenului în suprafată de 1380 mp, situat in Sinaia, Str. Cumpătu nr. 1, lot 2, cuprinsă în Anexele 3,4,5,6,7,8 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Concesionarului i se transmite dreptul şi obligatia de proiectare, executie si exploatare a terenului cu scopul construirii imobilului cu destinatia “parcare auto”.

ART. 8. – La finalizarea termenului concesiunii, părtile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare în continuare a terenului de către proprietarul investitiei.

ART. 9. – Dreptul de concesiune se înscrie în cartea funciară de către concesionar. 

ART.10. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară.

ART.11. Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia contractul de concesionare, să prelungească și să modifice ulterior contractul de concesionare și să semneze actele adiționale ulterioare de prelungire și modificare a acestuia.

ART.12. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget.

ART.13 – Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia,  Serviciului Buget, Serviciului Urbanism si Cadastru  si dnei. T.A.P.

Vezi HCL nr.30 în format pdf AICI

Last modified: martie 21, 2022

Comments are closed.