Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.34 din data de 21.02.2022

martie 21, 2022

privind vânzarea fără licitație a terenului din Sinaia, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 48, nr. cad. 23297, CF nr.  23297, în suprafață de 751 mp din acte (740 mp masurată),  către L. D. A. R., prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 4460 / 14.02.2022 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a terenului din Sinaia, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 48, nr. cad. 23297, CF nr.  23297, în suprafață de 751 mp din acte (740 mp masurată), către L.D.A.R., prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 361 și 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ.;

– Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 4461 / 14.02.2022;

– Avizul Comisiei de dezvoltare urbană, servicii publice si evenimente din cadrul Consiliului local ;

În conformitate cu:

– art.551, al. (1) și art. 553 al. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;

– art. 361 al. (2), (3) și 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 129, al. (2), lit. c) și al. 6 lit. b), art. 139 alin. (2) si art. 196 alin.(2), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R ĂŞ T E : 

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea fără licitație publică a terenului din Sinaia, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 48, nr. cad. 23297, CF nr.  23297, în suprafață de 751 mp din acte (740 mp masurată),  prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă raportul de evaluare a terenului din Sinaia, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 48, nr. cad. 23297, CF nr.  23297, în suprafață de 751 mp din acte (740 mp masurată), conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Aprobă vânzarea  fără licitaţie publică a terenului din Sinaia, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 48, nr. cad. 23297, CF nr.  23297, în suprafață de 751 mp din acte (740 mp masurată), prin exercitarea dreptului de preemțiune de către L.D.A.R. CNP 2XXXXXXXXXXX3.

ART.4. – Aprobă preţul de vânzare a terenului de 100 euro/mp (la care se adaugă TVA),  (preţul de vânzare va fi plătit în lei la cursul valutar al B.N.R, leu-euro, din ziua facturării).

ART.5. – Plata se face integral înainte de data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.6. – În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, L.D.A.R. vor fi notificați, aceasta putându-și exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării. 

ART.7. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data prezentei hotărâri.

ART.8. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.9. – L.D.A.R. are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public. 

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget, ale Primăriei orașului Sinaia.

ART.11 – Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului   Orașului Sinaia,  Serviciului Buget, Serviciului Urbanism si Cadastru si dnei. L.D.A.R.

Vezi HCL nr.34 în format pdf AICI

Last modified: martie 21, 2022

Comments are closed.