Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.37 din data de 21.02.2022

martie 21, 2022

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 206,91 mp, situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 34, lot 1, nr. cad. 2333

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 39764 / 30.12.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 206,91 mp, situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 34, lot 1, nr. cad. 2333;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 39766 / 30.12.2021;

– Avizul Comisiei de dezvoltare urbană, servicii publice si evenimente din cadrul Consiliului local ;

În conformitate cu:

– prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b), art. 139 alin. (2) si art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R ĂŞ T E :

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 206,91 mp, situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 34, lot 1, nr. cad. 2333, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 206,91 mp, situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 34, lot 1, nr. cad. 2333.

ART.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 206,91 mp, situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 34, lot 1, nr. cad. 2333, conform planului de situaţie din anexa 5.

ART.4.   Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8.

ART.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de 51 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral înainte de data semnării contractului de vânzare-cumpărare. 

ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică. 

ART.8. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

ART.9. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului, intabulării terenului şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget. 

ART.11 – Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului   Orașului Sinaia,  Serviciului Buget si Serviciului Urbanism si Cadastru.

Vezi HCL nr.37 în format pdf AICI

Last modified: martie 21, 2022

Comments are closed.