Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.43 din data de 21.02.2022

martie 21, 2022

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 121 mp nr. cad.  25175 și 76 mp nr. cad. 23123, situate în Sinaia, str. Stânjeneilor nr. 23A, lot 2 și lot 3

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 39834 / 30.12.2021 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenurilor în suprafață de 121 mp nr. cad.  25175 și 76 mp nr. cad. 23123, situate în Sinaia, Str. Stânjeneilor nr. 23A, lot 2 și lot 3;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 39835 / 30.12.2021;

– Avizul Comisiei de dezvoltare urbană, servicii publice si evenimente din cadrul Consiliului local ;

În conformitate cu:

– prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b), art. 139 alin. (2) si art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R ĂŞ T E :

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenurilor în suprafaţă de 121 mp nr. cad.  25175 și 76 mp nr. cad. 23123, situate în Sinaia, str. Stânjeneilor nr. 23A, lot 2 și lot 3, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenurilor în suprafaţă de 121 mp nr. cad.  25175 și 76 mp nr. cad. 23123, situate în Sinaia, str. Stânjeneilor nr. 23A, lot 2 și lot 3.

ART.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 121 mp nr. cad.  25175 și 76 mp nr. cad. 23123, situate în Sinaia, str. Stânjeneilor nr. 23A, lot 2 și lot 3, conform planului de situaţie din anexa 5.

ART.4.   Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8.

ART.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de  35 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. 

ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenurilor prin licitaţie publică. 

ART.8. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

ART.9. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenurilor în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget.

ART.11. – Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului   Orașului Sinaia,  Serviciului Buget si Serviciului Urbanism si Cadastru.

Vezi HCL nr.43 în format pdf AICI

Last modified: martie 21, 2022

Comments are closed.