Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.44 din data de 21.02.2022

martie 21, 2022

Privind revocarea HCL 149/08.09.2021 și HCL 237/08.12.2021, și neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenurilor pădure în suprafață totală de 10000 mp, situate în intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 3681 / 07.02.2022 a d-lui Primar Vlad Oprea, prin care propune revocarea HCL 149/08.09.2021 și HCL 237/08.12.2021, și neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenurilor pădure în suprafață totală de 10000 mp, situate în intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova.

– Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 3683 / 07.02.2022;

– Avizul Comisiei de dezvoltare urbană, servicii publice si evenimente din cadrul Consiliului local ; 

Văzând :

– HCL 149/08.09.2021 și HCL 237/08.12.2021 privind exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenurilor pădure în suprafață totală de 10000 mp, situate în intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova.

– HCL 237/08.12.2021 privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață totală de 10.000 mp., situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova, avand categoria de folosință ”padure”, alcatuit din 8 loturi și împuternicirea domnului Gheorghe Bădăran/Ilie Voicu, să semneze în fața notarului public, contractul de vânzare-cumpărare.

În conformitate cu :

– art. 1746 Cod Civil cu modificările și completările ulterioare;

– art. 45 din Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit. f) , coroborat cu art. 139 alin.(1) si  art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R ĂŞ T E : 

ART.1. – Revocă HCL. 149/08.09.2021 privind exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenurilor pădure în suprafață totală de 10000 mp, situate în intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova.

ART.2. – Revocă HCL 237/08.12.2021 privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață totală de 10.000 mp., situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova, avand categoria de folosință ”padure”, alcatuit din 8 loturi și împuternicirea domnului Gheorghe Bădăran/Ilie Voicu, să semneze în fața notarului public, contractul de vânzare-cumpărare.

ART.3. – Consiliul Local Sinaia nu își exercită dreptul de preemţiune asupra următoarele terenuri situate în intravilanul orașului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova, având categoria de folosință „pădure”, în suprafață totală de 10000 mp, la prețul total de 500.000 lei, la care se adaugă TVA:

  1. Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/2, lot 4, în sprafață de 1000 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 21366 (nr. cad. vechi 10627), înscris în CF nr. 21366 (nr. CF vechi 9509);

2.Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/2, lot 5, în sprafață de 1000 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 21367 (nr. cad. vechi 10628), înscris în CF nr. 21367 (nr. CF vechi 9510);

3.Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/1, lot 1, în sprafață de 1000 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 20747 (nr. cad. vechi 10258), înscris în CF nr. 20747 (nr. CF vechi 9490);

  1. Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/1, lot 2, în sprafață de 1000 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 20748 (nr. cad. vechi 10259), înscris în CF nr. 20748 (nr. CF vechi 9491);

5.Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/2, lot 2, în sprafață de 1077 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 21364 (nr. cad. vechi 10625), înscris în CF nr. 21364 (nr. CF vechi 9507);

6.Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/2, lot 3, în sprafață de 1000 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 21365 (nr. cad. vechi 10626), înscris în CF nr. 21365 (nr. CF vechi 9508);

7.Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/1, lot 3, în sprafață de 1000 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 20749 (nr. cad. vechi 10260), înscris în CF nr. 20749 (nr. CF vechi 9492);

8.Imobilul teren intravilan situat în Sinaia, jud. Prahova, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55/1, lot 4, în sprafață de 2923 mp, având categoria de folosință „pădure”, identificat cu nr. cad. 20750 (nr. cad. vechi 10261), înscris în CF nr. 20750 (nr. CF vechi 9493);

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

ART.5. – Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului   Orașului Sinaia,  Serviciului Urbanism si Cadastru si Fist Bank.

Vezi HCL nr.44 în format pdf AICI

Last modified: martie 21, 2022

Comments are closed.