Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.46 din data de 21.02.2022

martie 21, 2022

privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru perioada martie-decembrie  2022

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 4519/14.02.2022 al Primarului Orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 4521/14.02.2022;

– Adresa nr.4466/14.02.2022;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

În conformitate cu :

  • Legea 69/2000 cu modificările și completările ulterioare, a2 alin.1), 2), și 5) si art.3 alin.1),2) și 3), art.6), art.9), art.10 alin 1) si 2) , art.12 alin.2), art.21 pct.b) și art.22,
  • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. 3, art.40 alin. 1

În temeiul art.129, alin. 2, lit.d), și alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Aprobă calendarul de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru  perioada martie-decembrie 2022, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Clubul Sportiv Carpați Sinaia, Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

ART.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Prefectului Jud. Prahova, Primarului orașului Sinaia, Clubului Sportiv Carpati, Serviciului Buget și se va afișa pe site-ul propriu.

Vezi HCL nr.46 în format pdf AICI

Last modified: martie 21, 2022

Comments are closed.