Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.48 din data de 21.02.2022

martie 21, 2022

Privind aprobarea asocierii dintre Judetul Prahova, prin Consiliul Judetean Prahova si Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, pentru “Dotari Centrul de testare SARS Cov 2 – Spital Orasenesc Sinaia”

Vazand Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr. 54 / 10.02.2022 privind asocierea judetului Prahova cu Orasul Sinaia, in vederea organizarii si functionarii Centrului de testare  SARS Cov 2 – Spital Orasenesc Sinaia – dotari si alocarea unor sume din bugetul judetului Prahova pe anul 2022, in vederea realizarii unor obiective de interes public;

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.4716 / 15.02.2022 al Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr.   4729/15.02.2022 intocmit de Compartimentul Investitii si Achizitii  din cadrul Primariei orasului Sinaia;

In baza art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. e) si alin. (9) lit. c) coroborat cu art. 139, alin. 3, lit. f) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTARASTE:

ART. 1 – Se aproba asocierea dintre Judetul Prahova, prin Consiliul Judetean Prahova si Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, pentru  “Dotari  Centrul de testare SARS Cov 2 – Spital Orasenesc Sinaia”.

ART. 2 – Se aproba contributia Orasului Sinaia de cofinantare in procent  de 10% din suma alocata de Judetul Prahova pentru obiectivul mentionat la art. 1,  respectiv 1.980 lei.

ART. 3 – Se mandateaza Primarul orasului Sinaia sau Viceprimarul orasului Sinaia pentru semnarea Contractului de asocire in numele  Orasului Sinaia, judetul Prahova.

ART. 4 – Secretarul orasului Sinaia, va comunica prezenta hotarare compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei orasului Sinaia si Consiliului Judetean Prahova.

Vezi HCL nr.48 în format pdf AICI

Last modified: martie 21, 2022

Comments are closed.