Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.49 din data de 21.02.2022

martie 21, 2022

privind modificarea și completarea HCL 144/2018 privind aprobarea proiectului de investiții, a documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “CENTRU MULTIFUNCȚIONAL EDUCAȚIONAL-RECREAȚIONAL ZINO – EDUCAȚIE DE LA A LA Z”

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.4.761 /16.02.2022

– Raportul de specialitate nr. 4.787/ 16.02.2022 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea modificarea și completarea HCL 144/2018 privind aprobarea proiectului de investiții, a documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “CENTRU MULTIFUNCȚIONAL EDUCAȚIONAL-RECREAȚIONAL ZINO – EDUCAȚIE DE LA A LA Z”, modificată și completă cu HCL 115/2019 și 161/2019;

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit.d),   art. 139 alin. (3), lit. e), coroborate cu  art. 196 alin. (1),  lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se modifică art.3 și va avea următorul cuprins:

“Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului Centru multifuncțional educațional-recreațional ZINO  – EDUCAȚIE DE LA A LA Zși sursele de finanțare după cum urmează: 

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE LEI 
I. Valoarea totală a cererii de finanţare, din care: 24.120.218,56
a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv T.V.A. aferent 1.665.438,61
b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv T.V.A. aferent 22.454.779,95
II. Contribuţia proprie, din care: 2.114.534,26
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv T.V.A. aferent 449.095,65
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv T.V.A. aferent 1.665.438,61
III. ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 22.005.684,30

ART. 2. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea prevederile H.C.L. 115/2019; 

ART. 3. Toate celelalte articole din HCL 144/2018 rămân neschimbate;

ART.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane și Serviciul Investiții, Patrimoniu și Protecție Civilă.

ART.5. – Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane și Serviciul Investiții, Patrimoniu și Protecție Civilă.

Vezi HCL nr.49 în format pdf AICI

Last modified: martie 21, 2022

Comments are closed.