Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.50 din data de 21.02.2022

martie 21, 2022

Privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrǎri de interes local, pentru anul 2022 pentru repartizarea orelor de muncǎ beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare

Având în vedere Referatul de aprobare a planului de acţiuni sau lucrǎri de interes local, pentru anul 2022 pentru repartizarea orelor de muncǎ beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, nr. 223/04.01.2022;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Compartimentului Servicii și Prestații Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială a Primariei Sinaia, nr.224/04.01.2022;

Având în vedere prevederile art.6, alin.(7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, respectiv art.28 din Normele de aplicare a Legii nr.416/2001;

În temeiul art.129 alin.(1), alin. (2) litera d) si alin. (7) litera b), precum si art.196, alin. (1), litera a), din OUG. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

ART.1. Aprobarea planului de acţiuni sau lucrǎri de interes local, pentru anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncǎ, beneficiarilor de ajutor social, prevǎzut în Anexa nr.1, parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre.

ART. 2. Prevederile prezentei hotarâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Orașului Sinaia prin serviciile de specialitate.                                       

ART.3. – Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia,  ServiciulUI Buget și Resurse Umane și Directiei de asistenta sociala .

Vezi HCL nr.50 în format pdf AICI

Last modified: martie 21, 2022

Comments are closed.