Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.51 din data de 21.02.2022

martie 21, 2022

Privind desemnarea  unui reprezentant al Consiliului Local Sinaia în vederea constituirii  comisiei de evaluare a probei de interviu  precum și  desemnarea  unui membru supleant pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct al Colegiului “Mihail Cantacuzino” – orașul  Sinaia

            Având în vedere referatul de aprobare nr. 5.170/ 21.02.2022 al Primarului orașului Sinaia precum și raportul de specialitate nr. 5.174  / 21.02.2022  întocmit de Serviciul de Buget și Resurse Umane ;

În temeiul prevederilor Ordinului Ministrului Educației nr.3026/13.01.2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021, art.5 alin.(4) litera c). ;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(7)  litera a). art.129 alin.(14) coroborat cu  art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) litera a)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E: 

ART.1. –   Desemnează pe dna. consilier local Istrate Iuliana  reprezentant al Consiliului Local al orașului Sinaia în  comisia de evaluare a probei interviu pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct al Colegiului “Mihail Cantacuzino”  – orașul  Sinaia.

ART.2 –   Desemnează pe dna.consilier local Șuvaina Monica-Maria membru supleant, reprezentant al Consiliului Local al orașului Sinaia în  comisia de evaluare a probei interviu pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct al Colegiului “Mihail Cantacuzino”  – orașul  Sinaia.

ART.3 – Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr.202/03.11.2021.

ART.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor desemnate la art.1 și 2 precum  și Colegiului “Mihail Cantacuzino” orașul Sinaia.

ART.5. – Prezenta hotarâre se comunică: Instituției Prefectului județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia,  Inspectoratului Scolar Prahova, Serviciului Buget si Resurse Umane, Colegiul Mihail Cantacuzino si consilierilor desemnati.

Vezi HCL nr.51 în format pdf AICI

Last modified: martie 21, 2022

Comments are closed.