Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.52 din data de 21.02.2022

martie 21, 2022

Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia cu nr. 199 din 27.11.2020, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții „AICI și ACUM educație online”

Având în vedere Referatul de aprobare nr 5253 / 21.02.2022  întocmit de primarul orașului Sinaia, privind necesitatea modificării și completarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia cu nr. 199 din 27.11.2020,  referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții  „AICI și ACUM educație online”, precum și Raportul de specialitate nr 5254 / 21.02.2022, întocmit de Managerul de proiect privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia cu nr. 199 din 27.11.2020  referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții „AICI și ACUM educație online”;

În conformitate cu prevederile art. 44, alin 1 din Legea 273/2016 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având Solicitarea de clarificări nr. 2 transmisă de Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale cu privire la unele aspecte administrativ-eligibile.

Văzând avizul Comisiilor de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 129, alin (2) lit. (b), alin. (4).d, alin.(7) lit.c, alin.(14), coroborat cu art. 139, alin. 3, lit. f) și art. 196, alin. i, lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 571/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART 1.   Se modifică art. 2 din HCL 199/27.11.2020 și va avea următorul cuprins: „Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investiții „AICI și ACUM educație online” și lista de echipamente / dispozitive electronice necesare desfășurării activităților didactice în mediul online conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

ART 2.   Se modifică și completează art. 3 din HCL 199/27.11.2020 și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă valoarea totală a proiectului de investiții „AICI și ACUM educație online” de 1.749.520,72 lei (inclusiv TVA), din care:

  • valoarea totală a cheltuielilor eligibile: 744.165,72 lei (inclusiv TVA);
  • valoarea finanțării neramburabile (98% din cheltuielile eligibile): 709.282,42 lei (inclusiv TVA);
  • rata de cofinanțare eligibilă (2% din cheltuielile eligibile): 883,30 lei (inclusiv TVA);
  • valoare totală a cheltuielilor neeligibile: 355 lei (inclusiv TVA)”;

ART 3. Restul artiolelor rămân nemodificate.

ART 4. Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local  nr. 1 din 20.01.2022, isi inceteaza aplicabilitatea.

ART5. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Prefectului Jud. Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Serviciului Buget, Serviciului Investiții și Achiziții Publice, Colegiului Mihail Cantacuzino și se va afișa pe site-ul propriu.

Vezi HCL nr.52 în format pdf AICI

Last modified: martie 21, 2022

Comments are closed.