Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.53 din data de 21.02.2022

martie 21, 2022

privind asocierea orașului  Sinaia  cu companiile Maxtui&Associted SRL (lider Consortiu), Headlight Solutions, Brahms International SRL,  Exomars Design SRL, impreuna  cu partenerii tehnologici Axis Communications Romania si ALLIED Telesis si Intensiva United METRICI in vederea implementarii  proiectului Sinaia Smart City

Având în vedere referatul de aprobare initiat de Primarul Orasului Sinaia, inregistrat sub nr. 5116/18.02.2022;

Tinând cont de raportul de specialitate al Direcției Politia Locală, înregistrat sub nr. 5118/18.02.2022 privind asocierea Orasului Sinaia cu companiile Maxtui&Associted SRL (lider Consortiu), Headlight Solutions, Brahms International SRL,  Exomars Design SRL, împreuna  cu partenerii tehnologici Axis Communications Romania si ALLIED Telesis si Intensiva United METRICI in vederea implementarii  proiectului Sinaia Smart City

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

In temeiul art. 129 alin (2), lit. d) si lit. e), alin 7 lit. a), d), e), si alin. (9) lit a), coroborat cu art. 139 alin (3), lit. f) si art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Aproba asocierea Orasului Sinaia cu companiile Maxtui&Associted SRL (lider Consortiu), Headlight Solutions, Brahms International SRL,  Exomars Design SRL, impreuna  cu partenerii tehnologici Axis Communications Romania si ALLIED Telesis si Intensiva United METRICI in vederea implementarii  proiectului Sinaia Smart City.

ART 2. Aprobă Acordul de parteneriat, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Se imputerniceste Primarul orașului Sinaia să semneze acordul de parteneriat.

ART.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Directia Poliția Locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Sinaia. 

ART5. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Prefectului Jud. Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Maxtui&Associted SRL (lider Consortiu) și se va afișa pe site-ul propriu.

Vezi HCL nr.53 în format pdf AICI

Last modified: martie 21, 2022

Comments are closed.