Administrație Publică

Dispoziția nr.70 din 25.03.2022 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința extraordinară de îndată pentru data de luni 28 martie 2022

martie 25, 2022

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(2)  și   art. 134 alin.(4)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Luni, 28 martie 2022 ora 15,00  se convoacă Consiliul Local  al Orașului Sinaia în ședință extraordinara de îndata, care se va desfașura online, prin intermediul platformei ZOOM,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022;
  1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul (constructii in suprafata desfasurata de 907 mp. si teren  in suprafata de 4709 mp.) monument istoric, situat in Sinaia  str. Tache Ionescu nr. 2, înscris în Lista monumentelor istorice din anul 2015, sub denumirea de ”Vila Tache Ionescu” cod PH-II-m-A-16683;
  1. Proiect de hotărâre privind indreptarea de eroare materiala continuta in art. 1  din HCL nr. 27/21.02.2022 privind dezmembrarea terenului  in suprafata de  22297 mp. situat in intravilanul orasului Sinaia, str. Spitalului nr. 2, nr.  Cad. 24774, CF 24774, in 2 loturi, astfel: lotul 1 in suprafata de 21110 mp. și lotul 2  in suprafata de 2187 mp. ;
  1. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: martie 25, 2022

Comments are closed.