Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.54 din data de 28.03.2022

martie 30, 2022

privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Având in vedere referatul de aprobare  nr. 8589 din 22 martie 2022, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.8590 din 22.03.2022  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ;

Având în vedere avizul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, precum si a Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul art.129, alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit. a), art.139, alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :  

  ART. l. Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    7.308.000 lei
a) Venituri din impozit cladiri persoane fizice(07.01.01);

b) Venituri din vânzarea unor bunuri  (39.07) ;

c) Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020(42.02.69) ;

d) Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent –Fondul European de Dezvoltare Regionala ( 48.02.01.01)

65.200 lei

595.000 lei

882.000 lei

5.765.800 lei

    II. CHELTUIELI : 7.308.000 lei  
Cap.67 CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE”

Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente Programului operațional asistență tehnică 2014-2020

Finanțare nationala (58.14.01 )  214.000 lei

Finanțare externa nerambursabilă (58.14.02) 1.214.000 lei

1.428.000 lei

1.428.000 lei

Cap.70 ”SERVICII, DEZVOLTARE, LOCUINȚE ” 

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)

Reabilitare cladire Calea Moroieni CT2

Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente Programului operațional asistență tehnică 2014-2020

Finanțare nationala (58.14.01 )  642.700 lei

Finanțare externa nerambursabilă (58.14.02) 3.641.300 lei

4.634.000 lei

350.000 lei

4.284.000 leii  

Cap.87 ”ALTE ACȚIUNI ECONOMICE”

Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

aferente Programului operațional asistența tehnica 2014-2020

Finanțare nationala (58.14.01 )  160.500 lei

Finanțare externa nerambursabilă (58.14.02) 910.500 lei

Cheltuieli neeligibile  (58.14.03) 175.000 lei

1.246.000 lei

1.246.000 lei

 

  1. BUGETUL DE VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII
    I. VENITURI :    132.920 lei
a)venituri din închirieri   (30.05.30)

b)Venituri din activități recreeative (33.50.00)

c)Venituri din donații și sponsorizări(37.01.00)

10.000 lei

24.000 lei

98.920 lei

    II. CHELTUIELI : 132.920 lei  
Cap.67 ”CULTURA,RECREERE,RELIGIE”

Titlul II Bunuri și servicii

132.920 lei

132.920 lei  

  

  1. BUGETUL DE VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII
    I. VENITURI :    550 lei
a)Venituri din donații și sponsorizări(37.01.00) 550 lei
    II. CHELTUIELI : 550 lei  
Cap.66 ”SĂNĂTATE” 

Titlul II Bunuri și servicii (20.04.01)

550 lei

550 lei  

 ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

ART.3. – Prezenta hotarâre se va comunica : Instituției Prefectul Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Buget si Resurse Umane, SC. Sinaia Forever SRL.  

Vezi HCL nr.54 în format pdf AICI

Last modified: martie 30, 2022

Comments are closed.