Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.56 din data de 28.03.2022

martie 31, 2022

privind îndreptarea erorii materiale conținută în art. 1 din HCL 27/21.02.2022 privind dezmembrarea terenului în suprafață de 22297 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Spitalului nr. 2, nr. cad. 24774, CF 24774,  în 2 loturi, astfel lotul 1 în suprafaţă de 20110 mp și lotul 2 în suprafaţă de 2187 mp

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 8950 / 24.03.2022 a d-lui Vlad Oprea – Primar  prin care propune îndreptarea erorii materiale conținută în art. 1 din HCL 27/21.02.2022 privind dezmembrarea terenului în suprafață de 22297 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Spitalului nr. 2, nr. cad. 24774, CF 24774,  în 2 loturi, astfel lotul 1 în suprafaţă de  20110 mp și lotul 2 în suprafaţă de 2187 mp.

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 8951 / 24.03.2022 prin care se propune spre aprobare Consiliului Local Sinaia îndreptarea erorii materiale conținută în art. 1 din HCL 27/21.02.2022 privind dezmembrarea terenului în suprafață de 22297 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Spitalului nr. 2, nr. cad. 24774, CF 24774,  în 2 loturi, astfel lotul 1 în suprafaţă de  20110 mp și lotul 2 în suprafaţă de 2187 mp.

– Avizul Comisiei Comisiei de dezvoltare urbana, servicii publice, evenimente a  Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind tehnica legislativa;

În temeiul art. 129, alin. (1) si alin. (14), coroborat cu art. 139 alin.(1) și 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Aprobă îndreptarea erorii materiale conținută în art.1 din HCL. Nr. 27/21.02.2022, în sensul că art. 1 va avea urmatorul continut:

ART.1 – Aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 22297 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Spitalului nr. 2, nr. cad. 24840, CF 24840,  în 2 loturi, astfel: lotul 1 în suprafaţă de 20110 mp și lotul 2 în suprafaţă de 2187 mp, loturi ce au dimensiunile și suprafața conform planului cu propunerea de dezmembrare anexat.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze actul de dezmembrare în față notarului public.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

ART.4. –  Prezenta hotarâre se va comunica : Instituției Prefectul Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia si Serviciului Urbanism si Cadastru.  

Vezi HCL nr.56 în format pdf AICI

Last modified: martie 31, 2022

Comments are closed.