Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.57 din data de 28.03.2022

martie 31, 2022

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 8978/25.03.2022, initiat de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8979/25.03.2022, întocmit de Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ si Administratie Publica;

– Avizul Comisiei social – juridice din cadrul Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile :

– art. 109, alin. (2) si (3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

– art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

– Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d) și art.29, alin.(3), pct.b) și pct.c);

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), coroborat cu art.139, alin. (3) lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. –  Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică  in toate fazele procesuale superioare, până la solutionarea definitiva a litigiului ce formeaza dosarul nr.372/310/2022, aflat pe rolul Judecatoriei Sinaia, având ca obiect : contestatie la executare, reclamanta fiind: S.C.WAGNER GRUP S.R.L.,cu sediul in Municipiul Bucuresti strada Pictor Ion Negulici nr.25 ap.2 sector 1, inregistrata la O.R.C. Bucuresti sub nr.J40/2767/2003 si Cod Fiscal RO15239007, precum și în dosarele ce pot deriva din acesta, până la soluționarea definitivă a litigiului.

ART. 2. Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziții de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Departamentul  Juridic- Contencios Administrativ si Administratie Publica și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

ART. 4. –  Prezenta hotărâre se va comunica : Instituției Prefectul Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia, Biroului taxe si impozite si Compartimentului juridic, Contencios – administrativ si Administratie publica.  

Vezi HCL nr.57 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 12, 2022

Comments are closed.