Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.58 din data de 28.03.2022

martie 31, 2022

privind aprobarea indreptarii erorii materiale  inregistrate in cadrul  Hotararii Consiliului Local 54/28.03.2022

Având în vedere referatul de aprobare  înregistrat sub nr. 9895 din 28 martie 2022, întocmit de  initiatorul proiectului de hotarare si raportul de specialitate inregistrat sub nr. 9896 din 28.03.2022 prin care Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului  orasului Sinaia propune  indreptarea erorii materiale  strecurate in  Hotararea Consiliului Local nr. 54/28.03.2022;

Având în vedere referatul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local Sinaia;

În baza Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

In temeiul art. 129 alin.(1) si alin.(14), coroborat cu art. 139 alin.(1) și 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă îndreptarea erorilor materiale cuprinse în  Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 54/28.03.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022, în sensul  că,  articolul bugetar menționat eronat ”finanțare națională 58.14.01” se va citi corect ”58.01.01”, articolul bugetar menționat eronat ”finanțare externă nerambursabilă 58.14.02” se va citi corect ”58.01.02” si articolul bugetar menționat eronat ”cheltuieli neeligibile 58.14.03” se va citi corect ”58.01.03.”

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri , vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

ART.3. –  Prezenta hotărâre se va comunica : Instituției Prefectul Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia si  Serviciului Buget si Resurse Umane.

Vezi HCL nr.58 în format pdf AICI

Last modified: martie 31, 2022

Comments are closed.