Administrație Publică

Proces verbal şedinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local al oraşului Sinaia din data de 28.03.2022

aprilie 28, 2022

Încheiat astăzi 28 martie 2022, orele 15,00 în şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 70/25.03.2022, care s-a desfășurat în format electronic, prin intermediul platformei Zoom

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 14 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipseste motivat dl. Cons. Remus David. Nu au putut intra online la  lucrările şedinţei: dl. cons. Iosifescu Nicolae si dna. Cons. Cretu Georgiana.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu proiectul de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul oraşului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia, dna. Paula Vasile, sef Serviciul Buget si Resurse Umane, dl. Daniel Dumitrache, inspector în cadrul Serviciului Politici Publice – Compartiment IT și dna. Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Întrucat dl. Primar  Vlad Oprea  lipseste motivat de la sedință, dl. Viceprimar Gheorghe Bădăran,  ii invita pe membrii Consiliului local să faca propuneri pentru președintele sedinței de astazi deoarece dl. Remus David lipseste.

Dl. Cons. Dumitrache Costin il propune ca președinte al ședintei de astazi pe dl. Viceprimar Gheorghe Bădăran.

Deoarece nu mai sunt si alte propuneri, dl. Gheorghe Badaran supune aprobarii propunerea facută care se adoptă in unanimitate.

Dl. Gheorghe Badaran,  arata că, pe ordinea de zi sunt trecute patru proiecte de hotărâri. Întreabă dacă sunt observatii sau intrebari pe marginea acesteia. Intrucat nu sunt interventii, supune aprobarii ordinea de zi care se adopta in unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 1 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2022, initiat de : Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință   intreaba daca sunt interventii pe marginea acestui proiect ?

Deoarece nu sunt intrebari, supus la vot proiectul de hotărâre sus mentionat se adopta cu 12 voturi ”pentru” si 2 ”abtineri” (se abțin: dl. Cons. Pavel Georgini si dra. Cons. Poponete Valentina).

Urmeaza pct. 2 – Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune  al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul (constructii in suprafata desfasurata de  907 mp. si teren  in suprafata de 4709 mp.) monument istoric, situat in Sinaia  str. Tache Ionescu nr. 2, înscris în Lista monumentelor istorice din anul 2015 , sub denumirea de ”Vila Tache Ionescu” cod PH-II-m-A-16683, initiat de :  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Președintele de sedință  arată că este vorba despre imobilul din Sinaia str. Tache Ionescu, monument istoric. Propune neexercitarea dreptului de preemtiune a consiliului local asupra vilei Tache Ionescu.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotărâre sus mentionat care se adoptă în unanimitate (14 voturi ”pentru”).

Se trece la pct. 3. Proiect de hotărâre privind  îndreptarea de eroare materială conținuta in  art. 1  din HCL nr. 27/21.02.2022 privind dezmembrarea terenului  in suprafata de  22297 mp. situat in intravilanul orasului Sinaia, str. Spitalului nr. 2, nr.  Cad. 24774, CF 24774, in 2 loturi, astfel: lotul 1 in suprafata de 21110 mp. și lotul 2  în suprafață de 2187 mp. initiat de: Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Președintele de ședință  arata ca, s-a trecut greșit nr. Cadastral în art. 1 din HCL. Nr. 27/2021.

Supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă in unanimitate.

Urmează ultimul punct înscris pe ordinea de zi – Proiect de hotarare privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, initiat de : Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință mentionează ca, trebuie să se achizitioneze un serviciu juridic extern care sa reprezinte Consiliul local în instanta pentru că,  proprietarii vilei Carola  au contestat supraimpozitarea facută conform hotărârii Consiliului local care prevede că,  terenurile si cladirile neingrijite pot fi supraimpozitate cu pâna la 500%.

Dl. Cons. Pavel Georgini întreaba daca sunt  si alte motive în afară de supraimpozitare?

Dl. Gheorghe Bădăran arata ca, ei contestă numai impozitul mărit.

Presedintele de ședinta supune aprobarii proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă in unanimitate în forma prezentată de initiator.

În incheiere, dl. Viceprimar Gheorghe Bădăran raspunde unor intrebari adresate de membrii Consiliului local.

Dl. Cons. Octavian Birău  întreaba în ce stadiu sunt lucrarile de reabilitare ale Școlii gimnaziale George Enescu ?

Dl. Viceprimar mentionează că, s-a semnat contractul, dar, din cauza creșterii prețului la materialele de construcție,  s-a refact proiectul si s-a trimis din nou o nota de fundanentare pentru aprobarea noii valori;  spera sa inceapa lucrarile în aprox. 2 saptămâni.

Dl. Cons. Miloș Călin arată că,   sunt multe proiecte în derulare cu fonduri europene; intreaba cine va suporta diferența de valoare la contractele încheiate pentru aceste proiecte?

Dl. Viceprimar precizează că, diferenta de cost se va suporta din  bugetul local acolo unde se poate suporta, pentru că, altfel nu se pot termina lucrările. Atata timp cât exista un contract si o finanțare,  asa ramane. S-a cerut aprobare doar pentru un preț mai mare față de cel aprobat.

Cons. Pavel Georgini  întreaba în ce stadiu se află lucrarea de pe Calea Moroieni si lifturile de la blocurile de la Spital ?

Dl. Viceprimar precizează că, lucrările de amenajare la picnicul de pe Calea Moroieni sunt aproape  finalizate. Mai sunt  mici finisaje care nu s-au facut datorită timpului nefavorabil, dar, odată cu încălzirea vremii se vor finaliza.

În ce privesc lifturile de la locuintele sociale,  acestea sunt montate dar, mai trebuie inlocuita o piesa defectă  pentru care s-a facut comandă. De asemenea, s-a facut  adresa la ISCIR pentru iscirizare si speră ca in maxim 10 zile, lifturile să  funcționeze.

În incheiere, președintele de sedință le multumește celor prezenti pentru participare și declară închise lucrările acesteia la ora 15,15.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: octombrie 26, 2022

Comments are closed.