Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.59 din data de 21.04.2022

mai 11, 2022

Privind aprobarea  Contului de execuţie al veniturilor  şi cheltuielilor  bugetului local,  a Contului de execuție  al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții si a Contului de executie a bugetului de credite interne  pe anul 2021

Având în vedere referatul de aprobare nr.6787 din 07 martie 2022, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.6789 din  07.03.2022  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune  aprobarea Contului de execuţie al veniturilor și cheltuielilor bugetului local, a Contului de execuție al bugetului institutiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții  si a contului de executie a bugetului de credite interne  pe anul 2021 ;

Văzând  avizul comisiei de specialitate  din cadrul Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate  cu prevederile art.57 din Legea 273/2006, privind  finanțele publice  locale, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  art.129, alin.(1) si alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4), lit. (a), art.139 alin.(3), lit.(a) si art.196 alin.(1), lit.(a).

CONSILIUL  LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E, 

ART.1. – Aprobă Contul anual de execuție al veniturilor și cheltuielilor bugetului local, Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții și Contul de executie a bugetului de credite interne, pe anul 2021, conform anexelor la prezenta hotărâre.               

ART.2.  – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de primarul orașului Sinaia, prin serviciile  de specialitate.

Vezi HCL nr.59 în format pdf AICI

Last modified: mai 11, 2022

Comments are closed.