Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.62 din data de 21.04.2022

mai 11, 2022

Privind aprobarea Rețelei Școlare a Orașului Sinaia  pentru anul 2022-2023

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4621/15.02.2022 întocmit de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, precum si   Raportul de specialitate al  Serviciului de Politici Publice nr. 4625/15.02.2022;

Văzând avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu  Ordinul Ministrului Educatiei nr 5511/2021 ;

În conformitate cu prevederile art.19, alin (1),(2),(4) si art 61,alin.(1),(2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare  si ale Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare  pentru învățământul preuniversitar de stat și emiterii avizului conform în vederea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023;

In temeiul art. 129, alin. (7), lit.a) coroborat cu  art. 139, alin. (3), lit.i) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific[rile si complet[rile ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART. 1. –  Se aprobă Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Sinaia, pentru anul 2022-2023  conform  Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice și de către reprezentanții legali ai unităților de învățământ.

ART.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin Compartimentul  juridic, contencios administrativ și  administrație publică, Instituției Prefectul Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Colegiului ”Mihail Cantacuzino” Sinaia, Inspectoratului Școlar Județul Prahova, Serviciului Politici Publice.

Vezi HCL nr.62 în format pdf AICI

Last modified: mai 11, 2022

Comments are closed.