Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.61 din data de 21.04.2022

mai 11, 2022

privind  anularea obligațiilor fiscale datorate de persoane juridice, radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, a celor provenite din amenzi prescrise, a contravalorii chiriei conform contractului de închiriere nr.23001/12.12.2005, a debitului aferent rolului fiscal nr.999

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sinaia nr.7367/10.03.2022;

Ținând seama de:

– Raportul de specialitate nr.7369/10.03.2022  întocmit de Biroul taxe și impozite din cadrul Primăriei Sinaia;

– Nota interna nr.227/04.01.2022 întocmită de către Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică și sentința civilă nr.1147/20.12.2019 pronunțată de Judecătoria Sinaia, ramasă definitivă la data de 24.09.2021;

-Adresa nr.1414/03.03.2022, comunicată de Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului afacerilor de interne, instituția prefectului, județul Prahova, înregistrată la Primăria Sinaia sub nr.6928/07.03.2022 ;

Vazând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

         În conformitate cu dispozițiile art.53, alin.1, art.110, alin.1, art.112 și art.266, alin.4 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare:

În temeiul art.129, alin.(1), alin.(4), lit.c), coroborat cu alin.(4), lit.c), art.139, alin.(3), lit.c), art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. –   Se aprobă anularea  obligatiilor fiscale datorate de persoane juridice, radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. –   Aprobă anularea amenzilor prescrise conform anexei 2, care face parte integrantă la prezenta hotărâre, a contravalorii chiriei conform contract de închiriere nr.23001/12.12.2005 și a debitului aferent rolului fiscal nr.999.

Art.3. –   Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Biroul taxe și impozite.

Vezi HCL nr.61 în format pdf AICI

Last modified: mai 11, 2022

Comments are closed.