Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.63 din data de 21.04.2022

mai 11, 2022

privind aprobarea locațiilor pentru programul de aprovizionare cu produse alimentare şi nealimentare ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei, în situații de mobilizare sau război

Având în vedere: 

  • Referatul de aprobare nr. 5998/25.02.2022 al Primarului orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 5983 din 25.02.2022, întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă;
  • Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

In conformitate cu:

– Art. 47 din Legea 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale  şi a teritoriului pentru apărare, republicată;

– Art.11 din Hotărârea Guvernului nr. 370/2004 – Norme Metodologice de aplicare a Legii nr.477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;

– Art. 2 şi Art. 9 din Legea nr. 21/1996, legea concurenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

– Art. 3, Art.8, Art.9 din Ordinul 109/2003, pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuţie către populaţie a principalelor produse alimentare pe bază de raţii şi cartele, în caz de mobilizare sau de război;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), art.287, lit.b), art. 332 – 348 coroborat cu art.139, alin.(1) si art.196, alin.(1), lit.a), din OUG 57/2019 privid Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă lista locațiilor pentru programul de aprovizionare cu produse alimentare şi nealimentare ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei, în situații de mobilizare sau război, conform Anexei, 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții, Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget.

Art.3. Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință de Secretarul General prin intermediul Biroului de Administrație Publică către Instituția Prefectului Județul Prahova, Consiliul Județean Prahova, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Prahova, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova, Primarului orașului Sinaia si Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă.

Vezi HCL nr.63 în format pdf AICI

Last modified: mai 11, 2022

Comments are closed.