Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.66 din data de 21.04.2022

mai 11, 2022

privind acordarea unui mandat special cu drept de vot domnului Gheorghe Badaran, reprezentantul orasului Sinaia, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul  pentru Managementul Deseurilor Prahova”, pentru modificarea statutului Asociatiei

Având in vedere :

  • Referatul de aprobare al Primarului orasului Sinaia înregistrat sub nr.  11091 /13.04.2022;
  • Raportul de specialitate nr.11092 /13.04.2022 ;
  • Adresele înregistrate cu numerele 498/06.01.2022, 2205/25.01.2022 si 3427/03.02.2022 ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”;
  • Prevederile Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova, art. 17, alin. (1), lit. h);
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu prevederile legii 51/2006 a Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice –republicata, cu modificarile si completarile ulterioare : art. 8, alin. (3), art. 10, alin. (5) ;

In temeiul art. 129, alin (2), lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit.a) din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art. 1. – Se aproba modificarea statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de salubrizare “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor – Prahova”, respectiv art. 21 si art. 22

Art. 2. – Anexa nr. 1 face parte integranta din prezenta Hotărâre .

Art. 3. – Se acordă mandat special Domnului Gheorghe Badaran, avand funcția de viceprimar, sa voteze în numele si pe seama Consiliului Local al Orasului Sinaia, in cadrul Adunării Generale a Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”, modificarea  statutului Asociatiei, respectiv art. 21 si art. 22.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.66 în format pdf AICI

Last modified: mai 11, 2022

Comments are closed.