Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.67 din data de 21.04.2022

mai 11, 2022

privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Mihail Kogalniceanu nr.82, etaj 1, apartament nr.5, având număr cadastral 1532-C1-U05 către d-na. B. L. E.

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.8894/24.03.2022;

– Raportul Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.8936/24.03.2022 prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Mihail Kogalniceanu nr.82, etaj 1, apartament nr.5, având număr cadastral 1532-C1-U05 către d-na. B.L.E.;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile: 

– Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, art.9;

– Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată – art.42; 

– Codului fiscal, art.292, alin.(2), lit.f): sunt scutite de taxa “livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin exceptie scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile”;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(2) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a apartamentului situat în Sinaia, str.Mihail Kogalniceanu nr.82, etaj 1, apartament nr.5, având număr cadastral 1532-C1-U05 , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă vânzarea către d-na. B.L.E. a apartamentului situat în Sinaia, str.Mihail Kogalniceanu nr.82, etaj 1, apartament nr.5, având număr cadastral 1532-C1-U05 conform releveului anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

ART.3. – Preţul vânzării este de  21.000 lei (scutit de TVA) .

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

ART.6. –  D-na B.L.E. are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi intabulării apartamentului în Cartea Funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul General al oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Compartimentul patrimoniu și protecție civilă si  Serviciul buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.67 în format pdf AICI

Last modified: mai 11, 2022

Comments are closed.