Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.68 din data de 21.04.2022

mai 11, 2022

Privind repartizarea locuinței de serviciu situată în Sinaia, str.Walter Mărăcineanu nr.20. corp A, et.1, ap.A.S.1.9. către dl.R.D.B.

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare al d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.11055/13.04.2022;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.11059/13.04.2022 prin care propune repartizarea locuinței de serviciu situată în Sinaia,str.Walter Mărăcineanu nr.20. corp A, et.1, ap.A.S.1.9. către dl.R.D.B;

– Prevederile Legii nr.114/1996 – Legea Locuinței, republicată cu modificările și completările ulterioare art.2, lit.d) și a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996 –  art.29 alin.(1) și (2);

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c), alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin(1), lit.a)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. –  Aprobă repartizarea locuinței de serviciu situată în Sinaia, str.Walter Mărăcineanu nr.20,corp A, et.1, ap.A.S.1.9. către dl.R.D.B pe perioada contractului de muncă.

ART.2 – Imputernicește Primarul să semneze contractul de închiriere a locuinței de serviciu  și eventualele acte adiționale ale acestuia.

ART.3. –  Biroul patrimoniu și protecție civilă va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.68 în format pdf AICI

Last modified: mai 11, 2022

Comments are closed.