Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.69 din data de 21.04.2022

mai 11, 2022

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.233/08.12.2021 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță și asistență pentru buna desfășurare a acestei activități la nivelul Primăriei orașului Sinaia

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.10888/12.04.2022 initiat de Primarul orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică inregistrata sub nr.10892/12.04.2022;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu:

Prevederile art. 109, al. 2) si 3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.1, pct. c) și d) și alin.3;

– Directiva UE 2014/24, art.10, lit.d) privind achizițiile publice;

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.129 alin.(1) si (14), coroborat cu art.139, alin.1) și 3), lit.a) si art. 196 alin.(1), lit.a) ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Articolul 1 din HCL nr.233/08.12.2021 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță și de asistență pentru următoarele activități:

  • activitatea curentă a Orașului Sinaia, respectiv: (i) contractele și documentele cu implicații juridice ce vor fi încheiate în desfășurarea activității curente cu alte entități juridice, organizații economice, instituții de stat și/sau orice alte persoane fizice sau juridice române sau străine, (ii) apărarea cu mijloace specifice a drepturilor și intereselor legitime ale Orașului Sinaia în raporturile cu autoritățile publice, instituții și orice persoană fizică sau juridică, (iii) soluționarea divergențelor privind interpretarea și executarea unor contracte încheiate de Orașul Sinaia cu societăți comerciale române sau străine, inclusiv negocierea de soluții comerciale pentru stingerea potențialelor dispute în conditii avantajoase orașului, etc.;
  • modificările legislative și respectiv modalitatea de transpunere a dispozițiilor legale în activitatea curentă a Orașului Sinaia, precum și consultații, analize și comentarii asupra noutăților legislative și/sau prevederilor legale în vigoare care au sau pot avea implicații asupra activității Orașului Sinaia;
  • redactarea de acte juridice, cu posibilitatea atestării identității părților, a conținutului și datei actelor;
  • conformarea activității Orașului Sinaia cu normele prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și în legătură cu redactarea și perfectarea contractelor necesare Orașului Sinaia în desfășurarea activitatății sale;
  • orice alte servicii juridice, de orice natură (în limitele și condițiile prevederilor art.3 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat), în legătură cu care Orașul Sinaia solicită suportul.”

Art. 2. – Modelul contractului de consultanță și asistență juridică se modifică, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Articolul 3 din HCL nr.233/08.12.2021 se modifică și va avea următorul cuprins: “Cheltuielile legate de aceste servicii se vor suporta din bugetul local al orașului Sinaia, în limita maximă a 10.000 lei/lună, la care se adaugă TVA.”

Art. 4. – Restul articolelor din HCL nr.233/08.12.2021 rămân neschimbate.

Art. 5. – Comunicarea prezentei hotărâri se va face de către Secretarul General al orașului prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică.

Vezi HCL nr.69 în format pdf AICI

Last modified: mai 11, 2022

Comments are closed.