Administrație Publică

Hotărâri HOTĂRÂREA NR.64 din data de 21.04.2022

mai 11, 2022

Privind modificarea și completarea Anexei 1 din HCL 134/05.08.2021

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare nr. 9200/28.03.2022 al Primarului Orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate cu nr. 9203/28.03.2022, întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă;
  • V. predare-preluare nr. 6912/07.03.2022 încheiat între Serviciul de Informații Externe și Primăria Sinaia;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul prevederilor Art. 129 alin. (1), alin.(7), alin. (14) coroborat cu art.139 alin. (3) lit.(g) și art. 196 lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. – Se aprobă modificarea și completarea Anexei 1 – Repartiția autoturismelor din HCL 134/05.08.2021, cu pozițiile 17, 18, 19 și 20 parte integrantă din prezenta hotărâre.    

ART.2. – Se aprobă transferul fără plată spre folosință a unui autoturism către Serviciul Public Salvamont Sinaia, conform specificațiilor de la poziția 17 din Anexa 1 – Repartiția autoturismelor.

ART.3. – Se aprobă transferul fără plată spre folosință a unui autoturism către Direcția Poliția Locală Sinaia, conform specificațiilor de la poziția 18 din Anexa 1 – Repartiția autoturismelor.

ART.4. – Se aprobă transferul fără plată spre folosință a unui Motociclu Ranger Polaris de la Serviciul Public Salvamont Sinaia la SC Sinaia Forever SRL, conform poziției 19 din Anexa 1 – Repartiția autoturismelor. 

ART.5. – Se aprobă transferul fără plată spre folosință a unui Motociclu Ranger Polaris 2 de la Salvamont Sinaia la Primăria Sinaia, conform poziției 20 din Anexa 1 – Repartiția autoturismelor.

ART.6. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate de Secretarul General prin Compartimentul Administrație Publică și vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget și Resurse Umane, Direcția Poliția Locală Sinaia, Serviciul Public Salvamont Sinaia, Biroul Patrimoniu si Protectie Civilă și SC Sinaia Forever SRL.

ART.7.  Celelalte prevederi ale HCL 134/05.08.2021 rămân neschimbate.

Vezi HCL nr.64 în format pdf AICI

Last modified: mai 11, 2022

Comments are closed.