Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.71 din data de 21.04.2022

mai 17, 2022

Privind aprobarea propunerii de trecere a unor imobile din domeniul privat al statului aflate in administrarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala, in domeniul privat al U.A.T. Oras Sinaia.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.11072/13.04.2022 al  Primarului Orasului Sinaia, prin care propune  aprobarea propunerii de trecere a unor imobile din domeniul privat al statuilui aflate in administrarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala, in domeniul privat al U.A.T. Oras Sinaia;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.11047/13.04.2022;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu nr.11067/13.04.2022;

– Avizul favorabil al Comisiei de Urbanism;

– Avizul favorabil al Comisiei Social Juridice ;

– Avizul favorabil al Comisiei Economice;

– Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul   art. 358, coroborat cu  art. 129 alin.(2) lit.c), art.139  alin.(2)  si art.196 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. –  Aproba propunerea de trecere a  imobilului situat  in orasul Sinaia, strada George Enescu nr.11-13 judetul Prahova, compus din  terenul in suprafata  de 2291 mp.  indiviz din suprafata totala de 2725 din acte (2728 mp. din masuratori), identificat cu numar cadastral 23702, impreuna cu constructia C1- Restaurant, format din parter si etaj, cu o suprafata construita la sol nr. 468 mp., avand numar cadastral 23702-C1, precum si constructia  denumita * Vila 8*, formata din parter si etaj, cu o suprafata construita la sol de 78 mp., avand  numar cadastral 23702-C2, imobil intabulat in Cartea Funciara nr. 23702 a localitatii Sinaia, din domeniul privat al statului aflat in administrarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala, in domeniul privat al U.A.T. Oras Sinaia, cu plata contravalorii bunurilor  aferenta valorii de inventar actualizate, in conditiile legii.

Art. 2.  – Aproba  propunerea de trecere a  imobilui situat  in orasul Sinaia, strada George Enescu nr.24 judetul Prahova, compus din  teren in suprafata  de 699 mp. din acte, ( 914 mp. din masuratori), identificat cu numar cadastral 1964, impreuna cu constructia C1-   denumita * Vila 10*, formata din S+P+E+M, cu o suprafata construita la sol de 231 mp., avand  numar cadastral 1964-C1, imobil intabulat in Cartea Funciara nr. 23770 a localitatii Sinaia, din domeniul privat al statului aflat in administrarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala, in domeniul privat al U.A.T. Oras Sinaia, cu plata contravalorii bunurilor  aferenta valorii de inventar actualizate, in conditiile legii. 

Art.3. –  La data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotărțrile  Consiliului Local nr. 54/2020 si  nr.65/2020.

Prezenta hotărâre  va fi adusă la indeplinire de:

  1. Compartimentul Patrimoniu si Protectie Civila
  2. Serviciul Buget si Resurse Umane.

Art.4. – Prezenta hotarare va fi comunicata prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ si Administratie Publica, Ministerului Culturii si Cultelor,  Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala, Institutiei Prefectul Judetului Prahova, Primarului Orasului Sinaia, Compartimentului Patrimoniu si Protectiei Civile, Serviciului Buget si Resurse Umane  si Serviciul Urbanism si Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.71 în format pdf AICI

Last modified: mai 17, 2022

Comments are closed.