Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.72 din data de 21.04.2022

mai 17, 2022

Privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 48 / 21.02.2022

Văzând Hotărârea Consiliului Judetean Prahova nr. 54 / 10.02.2022 privind asocierea judetului Prahova cu Orasul Sinaia, in vederea organizarii si functionarii “Centrului de testare  SARS Cov 2 – Spitalul Orasenesc Sinaia”, precum si Adresa Consiliului Judetean Prahova nr. 7141 / 24.03.2022, inregistrata la Primaria orasului Sinaia cu nr. 9085 / 25.03.2022;

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 11093 / 13.04.2022 al Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 11104/13.04.2022 intocmit de Biroul Investitii si Achizitii  din cadrul Primariei orasului Sinaia;

Văzând referatul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local ;

In baza art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. e) si alin. (9) lit. c) coroborat cu art. 139, alin. 3, lit. f) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 – Se modifica art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 48 / 21.02.2022, care va avea urmatorul continut: “Se aprobă asocierea dintre Judetul Prahova, prin Consiliul Judetean Prahova si Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, in vederea organizarii si functionarii “Centrului de testare  SARS Cov 2 – Spitalul Orasenesc Sinaia”.

Art. 2 – Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 48 / 21.02.2022, ramân neschimbate.

Art. 3 – Secretarul general al orasului Sinaia, va comunica prezenta hotarare compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia si Consiliului Judetean Prahova.

Vezi HCL nr.72 în format pdf AICI

Last modified: mai 17, 2022

Comments are closed.