Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.74 din data de 21.04.2022

mai 17, 2022

privind modificarea contractului de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021 pentru  terenul suprafață de 10615 mp, situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 50

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 10926 / 12.04.2022 întocmit de Consilierii locali David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun modificarea contractului de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021 pentru terenul suprafață de 10615 mp, situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 50;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 10927/ 12.04.2022  prin care propune aprobării Consiliului Local Sinaia modificarea contractului de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021 pentru terenul suprafață de 10615 mp, situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 50;

Vazand avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Sinaia;

În conformitate cu:

– HG 153/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Realizare pasaj rutier la intersecția DN1 cu bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord)”, județul Prahova;

– Cererea Secretariatului  General al Guvernului nr. 20/6742 / 20D/287/21.03.2022, înregistrată la Primaria Orașului Sinaia cu nr. 9275/28.03.2022;

În temeiul art. 6, alin. (2) din contractul de concesiune nr.  24159/ 19.08.2021;

În temeiul art. 129, al. (2), lit. c) și alin. (6) lit. b), coroborat cu  art. 139 alin.(2) si art. 196 alin.(1), lit.b) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă reducerea cu 1087 mp, de la 10615 mp la 9528 mp, a  suprafeței  terenului concesionat menționată la art. 1 din contractul de concesiune nr.  24159/ 19.08.2021, dintre ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent și S.C. IMO INVEST TOTAL S.R.L. în calitate de concesionar, în vederea realizării obiectivului de investiție de utilitate publică și interes național “Amenajare pasaj rutier la intersecția DN1 cu bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord)”.

ART.2. – Aprobă reducerea cu 114.135 euro (105 euro/mp), de la 260.067,5 euro la 145.932,5 euro, a ratei aferente anului 2022 din redevența totală menționată la art. 3 din contractul de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021, în conformitate cu reducerea suprafeței de teren, cu titlu de justa despagubire acordata concesionarului, conform art. 6 alin.2 din Contractul de concesiune nr. 24159/19.08.2021 .

ART.3. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Vezi HCL nr.74 în format pdf AICI

Last modified: mai 17, 2022

Comments are closed.