Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.75 din data de 21.04.2022

mai 17, 2022

privind trecerea din domeniul privat al orașului Sinaia în domeniul public al orașului Sinaia a terenurilor  în suprafaţă de 1087 mp și 2651 mp, conform pozițiilor 6, 7 din tabelul din anexa 1 și planului de situație din anexa 3

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 11273 / 14.04.2022 întocmit de Vlad Oprea – Primar, prin care propune trecerea din domeniul privat al orașului Sinaia în domeniul public al orașului Sinaia a terenurilor  în suprafaţă de 1087 mp și 2651 mp, conform pozițiilor 6, 7 din tabelul din anexa 1 și planului de situație din anexa 3;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 11274 / 14.04.2022;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

– HG 153/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Realizare pasaj rutier la intersecția DN1 cu bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord)”, județul Prahova;

–  Cererea Secretariatului  General al Guvernului nr. 20/6742 / 20D/287/21.03.2022, înregistrată la Primaria Orașului Sinaia cu nr. 9275/28.03.2022;

În temeiul  art. 296, art.129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) si 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă trecerea din domeniul privat al orașului Sinaia în domeniul public al orașului Sinaia a terenurilor  în suprafaţă de 1087 mp și 2651 mp, conform pozițiilor 6, 7 din tabelul din anexa 1 și planului de situație din anexa 3, în vederea trecerii din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul public al statului, pentru realizarea obiectivului de investiție de utilitate publică și interes național “Amenajare pasaj rutier la intersecția DN1 cu bulevardul Ferdinand (Sinaia Nord)”.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.75 în format pdf AICI

Last modified: mai 17, 2022

Comments are closed.