Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.77 din data de 21.04.2022

mai 17, 2022

privind trecerea din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul public al statului a terenurilor  în suprafaţă totală de 4280 mp, conform pozițiilor 3, 4 din tabelul din anexa 1 și planului de situație din anexa 2

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare nr. 10920 / 12.04.2022 întocmit de Vlad Oprea – Primar, prin care propune trecerea din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul public al statului a terenurilor  în suprafaţă totală de 4280 mp, conform pozițiilor 3, 4 din tabelul din anexa 1 și planului de situație din anexa 2 ;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 10921 / 12.04.2022;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu: 

– HG 152/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Realizare pasaj rutier la intersecția DN1 cu bulevardul Republicii (Sinaia Sud)”, județul Prahova;

–  Cererea Secretariatului  General al Guvernului nr. 20/7068 / 20D/262/17.03.2022, înregistrată la  Primaria Orașului Sinaia cu nr. 9266/28.03.2022;

În temeiul art. 293 alin. (1),  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă trecerea din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul public al statului a terenurilor  în suprafaţă totală de 4280 mp, conform pozițiilor 3, 4 din tabelul din anexa 1 și planului de situație din anexa 2, în vederea dării în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România, pentru realizarea obiectivului de investiție de utilitate publică și interes național “Amenajare pasaj rutier la intersecția DN1 cu bulevardul Republicii (Sinaia Sud)”, cu condiția ca investiția să se realizeze în termen de  2 ani de la data prezentei hotărâri, cu posibilitate de prelungire în condițiile legii.

ART.2. – Amenajarea pasajului rutier la intersecția DN1 cu bulevardul Republicii (Sinaia Sud) se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, precum și în concordanță cu standardele de calitate ale lucrărilor de construire din orașul Sinaia. 

ART.3. – Terenurile menționate la art. 1 din prezenta hotărâre, vor fi trecute în domeniul public al orașului Sinaia după realizarea obiectivului de investiție, împreună cu investițiile realizate pe acestea. 

ART.4. – În situația nerealizării obiectivul de investiție “Amenajare pasaj rutier la intersecția DN1 cu bulevardul Republicii (Sinaia Sud)” în termenul prevăzut la la art. 1 din prezenta hotărâre, terenurile menționate la art. 1 din prezenta hotărâre revin în domeniul public al orașului Sinaia.

ART.5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.77 în format pdf AICI

Last modified: mai 17, 2022

Comments are closed.