Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.78 din data de 21.04.2022

mai 17, 2022

Privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Gării, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Construire  parcare (6 locuri)”

Având în vedere referatul de aprobare nr. 11035 / 13.04.2022  întocmit de Consilierii locali David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun acordul favorabil  Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Gării, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Construire  parcare (6 locuri)”;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 11038 / 13.04.2022  prin care supune aprobării Consiliului Local Sinaia cererea nr. 37369/09.12.2021 a d-lui NEAGOE BOGDAN MIRCEA, prin care  solicita acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia în calitate de administrator al str. Gării, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Construire  parcare (6 locuri)”.

Având în vedere cererea nr. 7201/09.03.2022 a d-lui NEAGOE BOGDAN MIRCEA, prin care solicită acordul administratorului str. Gării, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Construire  parcare (6 locuri)”;

Văzând  Avizul Comisiei de Urbanism;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În conformitate cu prevederile Legii 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c), coroborat cu  art. 139 alin.(3), lit.g) și  art.196 alin(1), lit.a), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. Consiliul Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Gării, își exprimă ACORDUL FAVORABIL pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Construire  parcare (6 locuri)”, cu respectarea următoarelor condiții:

 1. Toate lucrările de construire vor fi executate fără afectarea proprietăților private limitrofe sau a proprietății orașului Sinaia.
 2. Amenajarea accesului auto și pietonal la parcare se va face fără a afecta:
 • Dimensiunile și forma trotuarului;
 • Traseul conductei de alimentare cu gaze naturale;
 • Fundația din beton armat a împrejmuirii.
 1. Lucrările care se vor realiza pe domeniul public sunt următoarele:
 • Înlocuirea cu borduri înclinate la un unghi de 45 grade și refacerea trotuarului afectat;
 • Montarea grătarelor de protecție peste țeava de gaze naturale conform soluției tehnice aprobate de Distrigaz Sud Rețele prin avizul nr. 316.227.811/08.04.2021;
 • Grătarele de protecție pentru țeava de gaze naturale vor fi amplasate peste rigola existentă în trotuar, fără a face lucrări pe domeniul public.
 1. Respectarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 173/2013 privind aprobarea Regulamentul de organizare a transportului greu pe raza orașului Sinaia.
 1. Respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele, documentațiile tehnice și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism nr. 52/05.03.2021.
 2. Se vor respecta prevederile Legii 50/1991 republicată, precum și  normele de aplicare a acesteia, Legea 10/1995 și celelalte acte normative în vigoare referitoare la astfel de lucrări.

ART.2. – În cazul în care nu se respectă condiţiile menţionate la art. 1, prezentul acord devine nul.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru, și Direcția Poliție Locală.

Vezi HCL nr.78 în format pdf AICI

Last modified: mai 17, 2022

Comments are closed.