Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.79 din data de 21.04.2022

mai 17, 2022

privind prelungirea contractului  de închiriere nr. 13801/ 29.05.2020

Având în vedere referatul de aprobare nr. 11040 / 13.04.2022  întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun prelungirea contractului  de închiriere nr. 13801/ 29.05.2020.

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 11042 / 13.04.2022  prin care propune Consiliului Local Sinaia prelungirea contractului  de închiriere nr. 13801/ 29.05.2020;

Având în vedere contractul de închiriere nr. 13801/ 29.05.2020  dintre ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar) și DINU O. CONSTANTIN “COMERȚ CU PRODUSE DIVERSE” ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ, în calitate de locatar (chiriaș).

Văzând  avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Sinaia;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139 alin.(3), lit.g) si art. 196 alin.(1), lit. a)  din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă prelungirea cu 2 ani  a termenului de  închiriere prevăzut la pct. III, din contractul de închiriere nr. 13801/ 29.05.2020  incheiat între ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar) și DINU O. CONSTANTIN “COMERȚ CU PRODUSE DIVERSE” ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ, în calitate de locatar (chiriaș).  

ART.2. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia actul adiţional la contractul de închiriere nr. 13801/ 29.05.2020, să prelungească ulterior contractul de închiriere nr. 13801/ 29.05.2020 și să semneze actele adiționale ulterioare de prelungire și modificare a acestuia.  

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Serviciul Urbanism și Cadastru.

Vezi HCL nr.79 în format pdf AICI

Last modified: mai 17, 2022

Comments are closed.