Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.80 din data de 21.04.2022

mai 17, 2022

privind prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018

Având în vedere referatul de aprobare nr. 8387 / 21.03.2022  întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 8392 / 21.03.2022 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 53/03.01.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Sinaia;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), alin.(6), lit.b), art. 139 alin.(3), lit.g) si art. 196 alin.(1), lit. a)  din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă prelungirea cu 12 luni  a termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018  dintre ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent și POTROANCHENU MIHAELA GEORGETA, în calitate de concesionar.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018.  

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Vezi HCL nr.80 în format pdf AICI

Last modified: mai 17, 2022

Comments are closed.