Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.81 din data de 21.04.2022

mai 17, 2022

privind schimbul de terenuri între proprietatea  S.C. SINAIA IMOINVEST S.R.L. (terenuri în suprafață de 33 mp  nr. cad. 25414 și 31 mp  nr. cad. 25412) şi proprietatea privată a oraşului Sinaia (teren în suprafață de 64 mp  nr. cad. 25425)

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 11028/13.04.2022 întocmit de Consilierii locali David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun schimbul de terenuri între proprietatea  S.C. SINAIA IMOINVEST S.R.L. (terenuri în suprafață de 33 mp  nr. cad. 25414 și 31 mp  nr. cad. 25412) şi proprietatea privată a oraşului Sinaia (teren în suprafață de 64 mp  nr. cad. 25425);

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 11029/ 13.04.2022;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

– prevederile art.108  si  355 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

– prevederile art. 1763, 1764 din Codul Civil (Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările  ulterioare);

În temeiul  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139 alin.(2) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare pentru terenurile în suprafață de 33 mp  nr. cad. 25414, 31 mp  nr. cad. 25412 și 64 mp  nr. cad. 25425, situate în Sinaia, Calea Codrului nr. 11-13.

ART.2. – Aprobă schimbul de terenuri între proprietatea  S.C. SINAIA IMOINVEST S.R.L. (terenuri în suprafață de 33 mp  nr. cad. 25414 și 31 mp  nr. cad. 25412) şi proprietatea privată a oraşului Sinaia (teren în suprafață de 64 mp  nr. cad. 25425), identificate prin planurile cadastrale ale loturilor mentionate, dimensiunile şi vecinatăţile fiind cele din aceste planuri.

ART.3. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de schimb în faţa notarului public.

ART.4. – S.C. SINAIA IMOINVEST S.R.L. are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului, dezmembrării şi intabulării terenurilor, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de schimb în fața notarului public.

ART.5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.81 în format pdf AICI

Last modified: mai 17, 2022

Comments are closed.