Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.84 din data de 21.04.2022

mai 17, 2022

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 62 mp nr. cad.  25423, situat în Sinaia, Calea Codrului nr. 11-13, lot 3

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 10651 / 11.04.2022 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 62 mp nr. cad.  25423, situat în Sinaia, Calea Codrului nr. 11-13, lot 3;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 10652 / 11.04.2022;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 139 alin.(2) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 62 mp nr. cad.  25423, situat în Sinaia, Calea Codrului nr. 11-13, lot 3, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 62 mp nr. cad.  25423, situat în Sinaia, Calea Codrului nr. 11-13, lot 3.

ART.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 62 mp nr. cad.  25423, situat în Sinaia, Calea Codrului nr. 11-13, lot 3, conform planului de situaţie din anexa 5.

ART.4.   Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8.

ART.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de 240 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral până la data semnării contractului de vânzare-cumpărare. 

ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică. 

ART.8. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

ART.9. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public. 

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.84 în format pdf AICI

Last modified: mai 17, 2022

Comments are closed.