Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.86 din data de 21.04.2022

mai 17, 2022

privind achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și de reprezentare a Orașului Sinaia/ Consiliului Local Sinaia/ Primăriei Orașului Sinaia în litigiile ce fac obiectul dosarelor nr. 504/310/2022 și nr.253/42/2022

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr.11317/15.04.2022;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr.11319/15.04.2022;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu:

prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d) și  alin.3, pct.b);

– prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ, art. 109 alin.(2) si (3), art.129, alin.(1) si (14), coroborat cu art.139 alin. 3) lit.a) și art.196, alin.1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art. 1.  – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și de reprezentare a Orașului Sinaia/ Consiliului Local Sinaia/ Primăriei Orașului Sinaia, în toate fazele procesuale, în dosarele civile nr. 504/310/2022, aflat pe rolul Judecătoriei Sinaia și având ca obiect servitute și în dosarul civil nr. 253/42/2022, aflat pe rolul Curții de Apel Ploiești , având ca obiect strămutare + suspendare a dosarului nr.504/310/2022 al Judecătoriei Sinaia.

Art. 2. Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Compartimentul juridic si Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.86 în format pdf AICI

Last modified: mai 17, 2022

Comments are closed.