Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.87 din data de 21.04.2022

mai 17, 2022

privind aprobarea participării  la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” și a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN ORAȘUL SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA”

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 11830 /19.04.2022;

– Raportul de specialitate nr. 11832 /19.04.2022 întocmit de Biroul Investiții și Achiziții prin care se propune aprobarea participării  la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici realizarea obiectivului de investiții Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Orașul sinaia, județul Prahova”;

– Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu nr. 1962 din 29.10.2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități;

Văzând Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia; 

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b),  alin. (4) lit. a) și lit. e), art. 139 alin. (1), alin. (3)  lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1), lit. a)  din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. – Se aprobă participarea UAT Orașul Sinaia în cadrul programului de finanțare al Administrației Fondului de Mediu ,, Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”.

Art. 2. –  Se aprobă documentația tehnico-economică resprezentând Studiul de Fezabilitate pentru stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Orașul Sinaia, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului conform anexei la prezenta hotărâre:

  • Cheltuieli totale: 3.065.000,00 lei inclusiv TVA, din care Construcții +Montaj: 482.759,37 inclusiv TVA;
  • Cheltuieli eligibile: 2.470.000,00 lei inclusiv TVA, din care Construcții +Montaj : 311.714,02 inclusiv TVA ;
  • Cheltuieli neeligibile: 595.000,00 lei inclusiv TVA, din care Construcții +Montaj : 171.045,35 inclusiv TVA;
  • Număr stații de reîncărcare pentru care se solicită finanțare: 13
  • Număr locuri de parcare: 26 (2 pentru fiecare stație de încărcare)

Art. 4. –  Se aprobă asigurarea contribuției proprii necesare realizării proiectului, reprezentând cheltuielile neeligibile în cuantum de: 595.000,00 lei inclusiv TVA.

Art. 5. – Se aprobă contractarea finanțării, în cazul în care proiectul este selectat spre finanțare și se desemnează Primarul Orașului Sinaia sau Viceprimarul Orașului, ca reprezentant legal în relația cu autoritatea finanțatoare, să semneze contractul de finanțare.

Art. 6. – Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale obiectivului din bugetul local al orașului în cuantum de 595.000,00 lei, inclusiv TVA.

Art. 7. – Serviciul de Investiții va întocmi documentația de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și va urmări realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice și contractul de achiziții.

Art. 8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget și Resurse Umane și Biroului de Investiții și Achiziții.

Art. 9. – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin Biroul de Administrație Publică, Instituției Prefectului Județului Prahova, Primarului Orașului Sinaia, Serviciului Buget și Resurse Umane, Biroului de Investiții și Achiziții, Serviciului Urbanism și Cadastru și Consilierului Cabinet Primar.

Vezi HCL nr.87 în format pdf AICI

Last modified: mai 17, 2022

Comments are closed.