Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.88 din data de 21.04.2022

mai 17, 2022

Privind prelungirea perioadei de aplicabilitate și valabilitate a Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Sinaia 2016-2020

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 11.895/19.04.2022;

– Raportul de specialitate nr. 11.899/19.04.2022 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea prelungirea perioadei de aplicabilitate și valabilitate a Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Sinaia 2016-2020

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

– H.C.L. 154/12.10.2017 

În baza prevederilor ghidului general al POR 2014-2020, la secțiunea de Criterii de eligibilitate și selecție, subcapitolul 6.2, punctul 5; 

În temeiul art.129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit.f),  art. 139 alin. (3), lit. d), coroborate cu  art. 196 alin. (1),  lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. –   Se aprobă prelungirea perioadei de aplicabilitate și valabilitate a Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Sinaia 2016-2020 și a direcțiilor de dezvoltare durabilă la nivelul orașului Sinaia,așa cum a fost întocmită și aprobată prin HCL 154/2017, până la data aprobării următorului document strategic, respectiv  decembrie 2022. 

Art. 2. – Se aproba înființarea  Grupului de Lucru în vederea intocmirii Strategiei de dezvoltare durabila a orașului Sinaia 2022 -2030, care va prezenta documentul strategic Consiliului Local Sinaia, până la sfârșitul anului 2022. 

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane și Serviciul Investiții, Patrimoniu și Protecție Civilă.

Vezi HCL nr.88 în format pdf AICI

Last modified: mai 17, 2022

Comments are closed.